Leeuwarder Courant op het web

Frentsjer hie wer in „Frentsjip” fol folk

FRENTSJER - De PC, de Agraryske Dagen, it Krystkongres fan de Fryske studinten...Frentsjer soe Frentsjer net wze, as ek mar ien fan de trije manifestaesjes ntbriek en men soe thlde kinne, dat jildt tonei ek foar „Frentsjip“, it yllstere festival fan Fryske folksjongers dat sneon wer yn De Koornbeurs hlden is en dr‘t de pleatslike troebadoer Pytjan Sikkema de namme foar tfoun hat. Der wiene ek dizkear wer in pear hndert folkleafhawwers nei de lde Akademystd reizge, dy‘t har fan de middeis fjouwer ure f oan de nachts ien ure ta prbst formakke ha.

De organisaesje hie ynsjoen, dat it oars moast as forline jier, doet der fierstentofolle sjongers oan meidiene, sadat eltsenien wer fan it poadium fmoast ear't men as tahearder jins earen der ta wend hie. It feest wie drom hwat minder great opset, wylst it poadium nou net op it greate toaniel wie, mar yn' seal sels, hwat it kontakt mei it publyk gau ta stn brocht.
Likegoed wie der noch gench forskaet: de muzikale hshlding fan Henk van der Meer t Goaijengea dy't in scala fan ynstruminten treast is en har net langer biheint ta bernelietsjes, de groepen Irolt, Kneppelfreed, Yn’t Flear en Heelstone, dy’t foar de leafhawwers gjin neijere oantsjutting hoege likemin as Pytjan Sikkema mei syn boartlike, net altyd fan polityk ntbleate, teksten. Fierders wiene wer fan de partij Bauke en Greetje de Groot t Baerd, sjongend. yn folsleine harmonije en de leave kant neist, de bruorren Durk en Jouke Geertsma fan Wommels, mei harren rge nmers fan de Fryske klaei suver de tsjinpoalen fan de Baerdsters en Jelle Dykstra en Ko Bonnema.
De seis spilers en spylsters fan de Tryater-oplieding foelen eins hwat buten dit ramt, om’t hja de iennichsten wiene dy’t it snder muzyk dwaen moasten. Mar harren sukses wie der net minder om doet hja Trinus Riemersma syn „Skriuwer fan it doarpsbilang” nochris de buorren trinne lieten. De ein fan “Frentsjip” 1979 waerd helle mei folksdounsjen, dr’t Pytjan Sikkema de lieding by hie.


Deze pagina is bijgewerkt op