IT BĘSTE LÂN FAN D'IERDE


1 Al docht it jo menear
Durk Nota

2 De âlve stędentocht
Duo Rintsma

3 't Wyfke fan Starum
Durk Nota

4 De klokken liede
Duo Rintsma

5 Us Beppe
Henk van der Heide

6 Skűtsjes sile troch 't rak
Vera Molenaar

7. Peasketiid
Henk van der Heide

8. Heal um heal
Durk Nota

9. Pake's klok
Ben Mol

10. Tink ik aon Fryslân
De Notenkrakers

11. Ljouwert stille sjtritten
De Musicals

12. Dy sneon yn Snits
De Notenkrakers

13. De Drylster Ie
De Notenkrakers

14. It Wykeinhűs yn Sleat
De Musicals

15. It harum fan Starum
De Musicals

16. Dat alles is Hylpen foar my
De Musicals

17. Warkumer Yselmar blues
De Notenkrakers

18. In reinige snein yn Boalsert
De Notenkrakers

19. Oan de kaai in Harns
De Musicals

20. Sjoeke fan it Tsjűkelân
De Musicals

21. In boerinne by Dokkum
De Notenkrakers


Ivory Tower 20.186, 2002
Deze pagina is bijgewerkt op