Leeuwarder Courant op het web

... Justerjoun is yn in folle ,,N˘tponge" de kabaretkriich hÔlden, utskreaun fan Federaesje en RONO. Nei in fˇßrseleksje kamen ploechjes fan skoallen en studinteselskippen op'e planken. De jury (R. Oostra, S. Dykstra, Peter de Jong) kaem ta dizze ˙tspraek: 1. Doede Veeman en Oene Spoelstra (Selskip Bernlef, Grins); 2. Kabaretploech Rykskweekskoalle Drachten (seis man) űnder lieding fan de hear G. de Vries.

terug naar Selskip Bernlef

Deze pagina is bijgewerkt op