Leeuwarder Courant op het web

Muzikale brug tussen Keltisch en Fries

LEEUWARDEN - Zanger en muzikant Chris Kalsbeek uit Leeuwarden is al vanaf zijn twintigste actief in de Keltische volksmuziek. Hij maakte deel uit van Heelstone, vormde met Gerrit Breteler en Ernst Langhout The Hones en speelde vanaf 1994 in Fling, maar besloot in 1999 op de solotoer te gaan. Zijn voorliefde voor Ierse, Schotse en Engelse volksmuziek deed hij in zijn jeugd op. „Myn broers en susters draaiden Dylan, Joan Baez en letter Leonard Cohen. Mar it wie Wobbe van Seijen fan platesaak Bij de Put dy't my op it spoarfan de Keltyske muzyk sette, en dér bin ik de man noch altyd tankber foar. Hy liet my The Bothy Band hearre, ik wist net wat ik hearde. En démei ûntduts ik Planxty."
Kalsbeek kreeg tot zijn zestiende les op de klassieke gitaar. Hij ontwikkelde zich tot multi-instrumentalist en speelt onder meer zes- en twaalfsnarige gitaar, mandoline, bouzouki, mandola en banjo. „As der snaren op sitte kin ik my der meastal aardich flot mei rêde. Mei de harpe is it in oar ferhaal, dat is in hiel oare technyk. It leuke dêrfan is dat elkenien it moai fynt: ik sjoch by konserten geregeld dat minsken de eagen ticht dogge as se de harpe hearre." Kalsbeek bespeelt een Ierse harp van Japanse makelij. „Hy hat 34 snaren mar is in stik lytser as in konsertharp en dus makliker mei te nimmen yn de auto." Na ‘Celtic songs and music’ (2007) en ‘The Lowlands low’ (2006) wordt het tijd voor een derde cd. Die hoopt Kalsbeek volgend voorjaar uit te brengen. „It konsept is wol klear, it wurde foaral Ierse folksongs, yn it Frysk oerset troch Gurbe Douwstra en Pyt Jon Sikkema.”
Er komen ook instrumentale stukken op, jigs en reels. „Mar dan mei Fryske melodyen as útgongspunt. Ast de Skotse Trije net op akkordeon spilest mar bygelyks op bouzouki of uilean pipes, en dan transponeard nei D en mei krekt wat oare fersierinkjes, dan klinkt it folie lersker. Yn de Europeske folksmuzyk is in soad útwikselber. Ik wol eins in brêge slaan tusken Fryske en Keltyske muzyk.”

terug naar Chris Kalsbeek

Deze pagina is bijgewerkt op