Jouster Courant op het web

FERRASSENDE NIJJIERSREVU
OP ‘E JOUWER

Ōfrūne freedtejūn 8 jannewaris waard foar de 24ste kear de Nijjiersrevu opfierd troch de Fryske Krite De Jouwer. De seal siet op dizze premjźre jūn moai fol mei sa ‘n 165 taskōgers en dy giene der ris efkes goed foar sitten.

DE JOUWER . De iepening fan de revu begūn al mei in ferrassing, earst in prachtich iepeningslied songen troch Durk Brouwer en de hiele ploech en dźrnei pas hiet de ferfangende foarsitter Jan Sloothaak eltsenien hertlik wolkom.
It dekor foar dizze revu is hiel ienfāldich: der stie allinne, mar wol tige funksjoneel, in prachtige beam. It tema foar dizze revu is namlik Beam. En sa as it yn it programmaboekje ek al stie, beam yn de romste sin fan wurd. De oanlieding foar it tema wie de ferkiezing fan de beam mei de X-faktor yn de gemeente Skarsterlān. In beam sjocht der yn de rin fan it jier (winter, maaitiid, simmer, hjerst) wer oars śt. Ūnder in beam kin him ek fan alles ōfspylje. Fūgels, benammen roeken, nestelje yn beamenen skite de boel ūnder. En dan hawenoch ferskate sprekwurden en lieten. Hegebeammenfange in protte wyn. De kat śt ‘e beam sjen ensfh. Ferskate fan dizze aspekten wienen werom te finen yn de śtfiering fan de revu.
De rezjy is dit kear yn hannen fan Herman Emmelkamp en de muzikalelieding wurdt fersoarge troch Durk Brouwer. Ljocht en lūd waad prachtich, yn gearwurking mei Diamond Sound Systems, fersoarge troch Hessel van der Wal. As it gerdyn nei it iepeningswurd wer iepen giet, hawwe wij de earste ferrassing al, de muzyk sit net op in fźst plak op it toaniel, mar sit of stiet no oeral en nearne en binne dźrtroch no folle mear ien gehiel mei de Nijjiersrevu en krije de oare spilers mear bewegingsromte op it toaniel. Foaral de grutte massale sźnes komme sa folle better ta harren rjocht.
It is al wer in ōfwikseljende revu mei prachtige lieten en goed trochtochte sketskes, al wurdt de iene wol better śtfierd as de oare. Mar yn it algemien hat it publyk in tige slagge revu sjoen. Inkele hichtepunten wiene, de prachtige fertaling fan it ferske “het Dorp” fan Wim Sonneveld , songen troch Martin Bosma en begelaat troch Vivian Holtrop-Brattinga ( dwersfluit ) en Pier Brouwer (gitaar). en ek de Krystbeam, ą capella songen troch de hiele ploech, en it prachtige liet fan Joukje Brouwer, oer in bang famke foar tonger en rein, dat sit te wachtsjen op har heit ūnder de beam.
It earste part foar it skoft is moai mar al wat flak, der sitte gjin echte śtsjitters tusken, śtsein it lźste ferske foar it skoft. Nei it skoft is it genietsjen fan it boppeste boardsje. Dźrmei kin de Fryske Krite werom sjen op in tige slagge premjźrejūn. In oanrieder foar de minsken dy’t dizze nijjiersrevu noch sjen wolle. Dat kin dan noch op freedtejūn 15 jannewaris en de sneontemiddei 16 jannewaris. De foarstelling foar kommende sneontejūn is alhiel śtferkocht. Tagongskaarten binne te keap by The Read Shop oan de Midsstrjitte 153. Dat ik soe sizze net stinne mar hinne.

terug naar Fryske Krite De Jouwer

Deze pagina is bijgewerkt op