IT HÚSKE


It Húske is een schoolband van het Stellingwerfcollege uit Oosterwolde. De band stond in de finale van Sjong 2009 met Bring my nei de Linde; een vertaling van Take me to the river van Al Green.


IT HÚSKE en de PERS

in 2009

Mink en Remon kiezen Sjong-finalisten
Sjong: leechdrimpelich sjonge yn it Frysk

Deze pagina is bijgewerkt op