ALD EN NIJ FAN FRYSKE GRŪN


1-A1. Alwer in Fries
Bauke en Greetje

1-A2.It Dokkummer lokaeltsje
De Sambrinco's

1-A3. Ik kom ut Fryslān
Ben Mol

1-A4. Haedstel Oane's muorre
De Wiko's

1-A5. Us pakes klok Bummel Peteres (Bummel Petrus)
De Frisia's

1-A6. De barchjes fan Omke Jan
Lieuwe Baarch

1-A7. Kom dochs wer werom by my
Ale en Rika

1-B1. De boeretrien
De Stampers

1-B2. Tink oan my
Rypke Westra

1-B3. Koe ik mar efkes dyn antlit wer sjen
De Sambrinco's

1-B4. Waldsang
Lieuwe Baarch

1-B5. Oh Susanna
De Notenkrakers

1-B6. Wy Friezen bin' thus op it wetter
Durkje en Froukje

1-B7. Fryslān, oh Fryslān
Ben Mol

1-B8. It froalike famke
De Sambrinco's2-A1. Us pake syn klok
De Sambrinco's

2-A2.'k ha leaver in Beerenburchje
De Stampers

2-A3. Alvestedetocht
Ben Mol

2-A4. Friezeliet
De Sambrinco's

2-A5. Simmermoarn/ De seman / Waldsang
The Three Jacksons

2-A6. Frij
Bauke en Greetje

2-A7. In ritsje, lea mei dy
Rypke Westra

2-A8. Moai Fryslān
Durkje en Froukje

2-B1. Skūtsjesile
De Sambrinco's

2-B2. It libben is goed
Ale en Rika

2-B3. As de kroegen jūns wer slūte
De Notenkrakers

2-B4. Grouster weagen
De Sambrinco's

2-B5. Boppeslach
Ben Mol

2-B6. Ik wol in tūt fan dy
Gerda

2-B7. Ald en nij
Sambrinco's


Philips 6624 054, 19??

Deze pagina is bijgewerkt op