FRYSKE TOPPERS 1


A1. Fryslns beste
De Keallepoten

A2. Els hat dochs in plakje grn
Friesland Combo

A3. Wldsang
Anneke Douma

A4. See
Bauke en Greetje

A5. De Joustermerke
De Evergreens

A6. Yn 'e lijte bij de sdyk
Anneke Douma

B1. In Griemmank
De Keallepoten

B2. Rlje, rlje
Anneke Douma en Peter Corda

B3. Hoantsje op 'e toer
De Wiko's

B4. 't Lytse doarpke
Spic en Span

B5. It lderhs
Anneke Douma

B6. As de sdwester glt
De Crisito's

B7. Frysk folksliet
Sjongkoar UDI


Frigram 741 (198?)

Deze pagina is bijgewerkt op