FRYSLÂN BOPPE


A1. Loltsje
Bauke en Greetje

A2. Fierljeppe
Gerard Wiersma

A3. Greate Pier
De Notenkrakers

A4. Salang ik libje
Ale en Rika

A5. De Boppeslach
Ben Mol

A6. De Fryske cowboy
De Celebrators

B1. Merke yn Fryslân
Spick en Span

B2. Allez poup à la pée
Ale en Rika

B3. Jumping Jewels
Friesland Combo

B4. Ik hâld fan dy
Gerard Wiersma

B5. Keuterboer, kleuterboer
Bauke en Greetje

B6. Wytske
De Celebrators


Philips 7162 910 (cassette) 1978
Philips 6410 967 (lp) 1978

Deze pagina is bijgewerkt op