TITIA en TJEERD LONT


Titia en Tjeerd Lont zingen Bildtse liedjes. Tjeerd speelt daarbij piano of keyboard.


DISCOGRAFIE

CD's samen met anderen

"Tsjoch - In priuwke" (Tsjoch TSJ 001, 1992 / Marista, 1999)
"Tsjoch" (Frigram FGCD 534, 1994)

Deze pagina is bijgewerkt op