JEARE JONGER

Ze zehhe je bin z jong, as a je junneihe voel
M je mot ur zelf an werke, a je behriep wat ak bedoel
Ik bin ok wi a fuuftug, hulf me m tis wear
En om de meand dan verruf ik, mun hriezer wordend ear
Jeare jonger
Voe mien hin peper mi zout
Jeare jonger
De duvel die is oud

Ik lieke nog hin feertug, luuster n wat ak zeg
En in de sportshool treen ik dus, mun bierbuuk snel wi weg
Jeare jonger
M mun pilsje da stea koud
Jeare jonger
De duvel die is oud

Vandeweek op de hrte mart, ak ut reuze n mun zin
Ik liep lekker te pronke mi un jeugtpuuste op mun kin
Jeare jonger
M uutkniepe dat is fout
Jeare jonger
De duvel die is oud

Ik ha hraag lekker stappe, net of ak net ahtien bin
M lest kwam ik snachs mun dochter thu, ze zei ouwe ouw je is in
Je m nie zo overdrieve, t is beter da je in de spiehel kiek
Ik shrok me rot toen ak da dee en ik dcht: meid j hulliek

Jeare ouwer
Mun kop un verweerd stuk out
Jeare ouwer
De duvel die is oud

‘k Zag een leuke meid op de fiets, en kniph a s dee
Ik dht ‘k sjans m t was nu dur vriend die neffe me ree
Jeare ouwer
Van scheamte kreek ut benauwd
Jeare ouwer
De duvel die is oud

Ze zehhe je bin z jong, m ja ze zehhe zo vee
Je bin zvee jear as ajje bin dus di doe mut dan m mee
Jeare jonger
Voe mien hin peper mi zout
Jeare ouwer
Mun kop een verweerd stuk out
Jeare jonge
En mun pilsje da stea koud
Jeare ouwer
Van scheamte kreek ut benauwd
Jeare jonger
M uutkniepe dat is fout
Jeare ouwer
De duvel en ik bin oud

Tekst en muziek: G. Weezepoel en Herrie!
terug naar Gerard Weezepoel

Deze pagina is bijgewerkt op