WIE HEL IS D'R BOAM


Lang geleije in sjieke kleijer
Sjmeet se dien kleng geld noa zjwervers, die erm sjŲap
“Gezeever” dach se als ze zagten:
“Pas op kink, gank neet te deep als se neet zjwumme kins”
WeŽ neet woar zoŽals dich, lachdes du oŽt recht in hun gezicht
Mar woa is noŽ dien helle sjtum en sjlik se noŽ d'r sjtolz mar in
Als se mijlendeep mos graven noa ing druug viŽs ouw botterham

Wie hel is d'r boam
Wie hel is d'r boam
Als se van zoŽ hoŽg vils
Zonger valsjerm springs
Wie unne baksjteŽn zinks

Noa de betste sjoŽle gong se
Mar de diekste eapel komme miŽstal van d'r sjtomste boer
Dien lippen en dien naŽgel roŽd
Du wos good wie dat moŽt, mar sjat wat witse noŽ
Du sags ich bin sjterker dan hem, du sags hee kriet mich toch noŽts kleng
Mar noŽ sjteese hiŽ met leŽge heng, met mar ťťn dink dat ze vullen kin
Du twiŽfels, sjtaps in, heŽ riŽd voet, driŽnt noets miŽ um

Wie hel is d'r boam
Wie hel is d'r boam
Als se van zoŽ hoŽg vils
Zonger valsjerm springs
Wie unne baksjteŽn zinks

Du gaapdes um d'r goochelaar
D'r acrobaat deŽ vuur dien naas d'r nak bauw brikt
Als se ummer anger luu vuur dich liŽts loape
Lierse noŽts wie se mos sjtoan op dien eige bing
Met diene prins op zien witte hingst, op elke vroag un antwoord, vuur elke pieng un pil
Mar noŽ bliek wat heŽ verkocht allemoal gebakken loch
HeŽ kleide dich gans oŽt, klauwde al dien kleier, zelfs dien ongergood

Wie hel is d'r boam
Wie hel is d'r boam
Als se van zoŽ hoŽg vils
Zonger valsjerm springs
Wie unne baksjteŽn zinks

ZongebroŽnde, frischgewesje
Luu besjtelle dure flesje, drinke, dinke dat ze hiŽl get zint
Och du driegs unne gouwe rink
Het enige dat noŽ nog blinkt, kink, verkoop dat dink
Du vongs 'm leef, zoŽ sjattig kleng, mar heŽ woŽt groŽt, met sjerpe teng
HeŽ gromt, hat honger, heŽ mot getemt, du goafs al alles voet, noŽ och dichzelf
Mar vrees um te verleŽze kinse neet als se nieks miŽ has

Wie hel is d'r boam
Wie hel is d'r boam
Als se van zoŽ hoŽg vils
Zonger valsjerm springs
Wie unne baksjteŽn zinks

Oorspronkelijk: Like a rolling stone
Tekst en muziek: Bob Dylan
Vertaling: Joep Conjaerts
terug naar Joep Conjaerts

Deze pagina is bijgewerkt op