14 GRUNNEGER LAIDJES


A1 Heimwee naar de Arabier
Ellen en de Moodmakers

A2 Boer'n burgers
Hans Frijling

A3 Pekelder wichter
De Zwagers

A4 Joaren loater
Lianne Abeln

A5 Laifde zunder end
The Rockets

A6 'Mooi Grunn'n
The Music Men

A7 Verbie
Ellen en het North Star Kwartet

B1 De boderieder
Quintus

B2 Laidje van Graaitje
The Music Men

B3 Ameland
Ellen en de Moodmakers

B4 Rotmeroog
Hans Frijling

B5 Jan Hinnek
The Rockets

B6 Stroatgezichten
Lianne Abeln

B7 Hendrik Pothof
Hans Frijling en Martin van Dijk


POLYDOR 2441107, 1980
Deze pagina is bijgewerkt op