Cliffs of Moher

't Wie in mearke gelyk, in ferhaal t in film
Hy stoer en ld, sy leaf en stil
Mar wol o sa fereale, de ien op de oar
En wr't sy ek wienen, inkeld each foar elkoar

'k Nim dy mei, 'k nim dy mei, sa sei hy tsjin har
Nei dat ln fan myn dreamen, ik lit dy gjin kar
En ek d wurdst betsjoene, foardatst it witst
Ast stiest op de high Cliffs of Moher, yn mist

- Kearsang:
Yn dat ln, dr't in liet klinkt t elk hs en kroech
Wrfan't sjongers en dichters ferhelje
Dr't it libben faak kalm is, de see altyd rch
Drst ths bist, al komst ek fan fier


Harren takomst wie makke, sy hienen plannen by't soad
Mei him wol ik libje, mei har wurd ik ld
En op Saint Patricksdei hat in alde pastoar
Har troud yn 'e rein, dr by de high Cliffs of Moher

- Kearsang -

't Wie in dizige dei, hiel ier yn 'e moarn
Doe't hy sei tsjin syn leafste, kom jou my dyn hn
Want der is wier neat moaiers, d leaust my grif
Ast aanst mei my giest oan de foet fan it klif

Op dat paad, smel en glysterich, mei de see sa tichtby
Fn syn foet gjin hldfest, en in weach naam him mei
Yn dat iisklde wetter wie 't dat er stoar
Foar it each fan syn faam, dr by de high Cliffs of Moher

tekst en muziek: Gurbe Douwstra

Van de cd: Myn eigen paad

terug naar Gurbe Douwstra

Deze pagina is bijgewerkt op