Leeuwarder Courant op het web

Gerbrich Van Dekken:
Bubbels.
Eigen behear.

Gerbrich van Dekken makke har poadiumdebśt mei in fersy fan ‘Huilen is voor jou te laat’ fan Corry En De Rekels. It wie in soarte fan playbackshow op it doarpsfeest en se wie tsien, mar dochs. Sūnt dy tiid hat se har aardich ūntjūn, ek mei tank oan Gurbe Douwstra, dy’t har talint ūnder syn wjukken nommen hat. Hy docht fansels ek mei op har kreas śtfierde debśt-cd, mei minsken as banjospylster Johanna Hamstra en multi-ynstrumintalist Jan de Vries (grif deselde dy't ek meidocht op de plaat fan Sido Martens). De measte ferskes binne ‘covers’ fan sokken as Bob Dylan, Richard Thompson en minder bekind folktalint as Greg Trooper en Tim O'Brien, allegearre mei Fryske teksten. De snaren oerhearskje yn in lūd dat skaaid nei folk en country. En hoe sjongt Gerbrich van Dekken? As in klokje, suver en ekspressyf. Sa wurdt men suver nijsgjirrich nei hoe’t ‘Huilen is voor jou te laat’ doe klonk, op it doarpsfeest fan Eastermar. Gerbrich wurdt hjir grif net de ferneamdste Eastermarster fan, mar dizze plaat is kreas genōch.
J. H.


Deze pagina is bijgewerkt op