Leeuwarder Courant op het web

• DIGGELFJOER - Fonkelnij. Brs/Marista.

Douwe van der Werff en Domien de Winter sieten ea yn Okke Hel, sa'n bytsje de earste popgroep-yn-memmetaal fan u's provinsje. Harren sjonger wie Piter Wilkens, no profesjoneel muzikant en trbadoer, mar op de lste Aaipop (dr't Van der Werff spile mei D'ouwe Rockers) wer mei in rockband. Mar hawar. Van der Werff en De Winter meitsje no en dan ek wer muzyk, as Diggelfjoer. Dizze twadde cd hat mear as sn jier op him wachtsje litten, mar it wie de muoite wurdich. Mei Tom Luchtenburg op de drums ha de mannen in plaat fol deeglike, Frysktalige rock makke, net al te ruch, mar it klinkt goed. De nmers binne de lange kant it neist, mar se hlde jin dochs by de les. It is wol ddlik wrom as Wilkens doetiids song, want dat is net it grutste talint fan dizze Friezen om utens. Mar 'Fonkelnij' mei bst in kreaze plaat hite. - J.H.

terug naar Diggelfjoer

Deze pagina is bijgewerkt op