Leeuwarder Courant op het web

Frysk sjonge

Minsken dy't de Fryske taal tagedien binne, binne snein wolkom op Sânfurd. Dęr sjonge en spylje Co Doesburg (bariton), Klaas Visser (bas), en Annemart Franken (piano) mei in tal koperblazers. Sy spylje teksten en gedichten fan Heinrich Heine (yn de oersetting fan Fedde Schurer) op muzyk fan Bouke Visser. Nel ôfrin wurdt kolektearre foar it űnderhâld fan 'e tsjerke.


Deze pagina is bijgewerkt op