Leeuwarder Courant op het web

Elske DeWall studeert af met platencontract in zicht

Als jong meisje in Veenwouden stond ze toe te kijken hoe de vrachtwagen van De Kast werd volgeladen. Nu staat ze samen met Syb van der Ploeg op het podium. Ze onderhandelt zelfs al met een platenmaatschappij. Er komt schot in de carrire van Elske DeWall.

LEEUWARDEN – Met het schrijven van liedjes had Elske DeWall nog vrijwel geen ervaring, toen ze zich meldde op de Academie voor Popcultuur. ,,Yn de earste les moasten wy al in nmer skriuwe. Wat ik lestich fn wie dat de oaren der krityk op jaan moasten. Dan krigest te hearren dat se it hielendal neat fine. Dat die my yn it begjin wol sear. Mar ik ha leard om te ynkassearjen, en om yn te sjen dat net eltsenien it moai hoecht te finen.”
Op die Academie leerde ze haar echtgenoot kennen: Sietse Huisman, onder andere drummer bij Twarres. ,,Mar ik ha nea les fan him hn, hear, hy is drumdosint. It is hartstikke leuk om mei him te spyljen en hy stimulearret my ek in protte. Hy is tige reel. By my is it al gau of geweldich of striemin, sa sjoch ik it teminsten. Hy kin folle better ynskatte wat in nmer echt wurdich is.”
In de eigen thuisstudio namen Elske en Sietse een demo op, die gemixt werd door de bekende technicus Michiel Hoogenboezem in diens studio in Wergea.
Zonder dat Elske het wist, liet de dolenthousiaste Michiel de demo horen aan een kennis bij Universal. Die hapte meteen. ,,En dat wylst ik my tillefoan dat wykein tstean hie”, lacht ze, ,,ik wist net wat ik hearde.”
Ze deed flink wat podiumervaring op bij de theatertournee van Syb van der Ploeg, met wie ze per avond drie duetten zong. Ook al zo’n leerzame ervaring: ,,Ik hie noch nea yn it teater songen.”
Haar ouderlijk huis in Veenwouden stond dicht bij de oefenruimte van De Kast, de band waar Syb beroemd mee geworden is. ,,As wy bten boarten, seagen wy hoe’t se de frachtwein oan it ynladen wiene. En no stean ik mei Syb op it poadium.”
Syb was gisteravond de ‘special guest’, goed voor een duet met de gastvrouw. Die liet zich verder gestroomlijnd begeleiden door een puike band, met manlief Sietse achter de drums en zus Femke Tjalda in het achtergrondkoortje.
Elske hield ruim anderhalf uur de stemming erin, met puike mainstream-pop waarin het af en toe flink kan rocken. En nu? ,,Ik leau it pas echt as it tekene is”, zegt ze over dat platencontract. Haar achternaam, eigenlijk De Walle, is al enigszins aangepast op een eventuele internationale doorbraak.
Maar Elske blijft reel: ,,Marco Borsato stiet hjir neist de keninginne, mar yn Dtsln kenne se de bste man net. Anouk sjongt yn it Ingelsk, mar dy makket yn it btenln ek net folle klear. Ik wol oer in pear jier in album t ha, of miskien wol twa, en moaie dingen meitsje. Ik genietsje der ferskriklik fan. En ea soe’k wolris yn it Abe Lenstra-stadion spylje wolle, dat liket my te gek.”

 terug naar Elske DeWall

Deze pagina is bijgewerkt op