FRYSLÂN SJONGT


1 Wâldsang
Mengd Koar Grou

2 'k Sil foar dy sjonge
Ljouwerter Cantorij

3 Ynske en Oark
Con Amore Musica

4 It famke op 'e bűthuisbank
Van Harens Ensemble

5 It famke fan Burgumerdaam
Meldije

6 Ferlieding
Keamerkoar Littenseradiel

7 Silen en farren
Van Harens Ensemble

8 Mimering
Sjongkoar Udi

9 O liet
Capella '92

10 It feintsje van Menaam
Ljouwerter Cantorij

11 De klepperklomkes
Keamerkoar Littenseradiel

12 Skotse trije
Mingd Koar Grou

13 Te maaie
Van Harens Ensemble

14 Sjonge wol ik
Con Amore Musica

15 Bij 't opgean fan 'e sinne
Keamerkoar Littenseradiel

16 Foar wa't ôf wachtet
Meldije

17 Griemmank
Capella '92


UNIVERSE PRODUCTIONS (1993), UPCD 99251

Deze pagina is bijgewerkt op