TSJOCH

noch mar ien


1 Willem
Karst Berkenbosch

2 De oare kant
Sylnocht

3 Tút
Bauke en Greetje

4 Pech? (Wat pech!)
Occajun

5 De huilebalk
Addie Birkhof

6 Soamaar 'n frou
Titia en Tjeerd Lont

7 Uit elkaar
Boartsje

8 It mûske
Kat yn't seil

9 As de beammen
Blaublau

10 Miskien
Dok'm

11 Pyt en Gryt
Janneke Hoekstra

12 In slokje
Tsjirmerij

13 Een grammetje minder
Frank Roffel

14 Beul fan't deadenfabryk
Om 'e Noard

15 Kameleon
Jaap Louwes

16 Ivich jong
Stout

17 Swiere sjek
M.U.F. (Muzikanten uit Fryslan)

18 Nachtlied
Jongbloed, Kok en de Jong


Frigram: FGCD 534
Dizze CD is útbrocht troch Road Productions bv, yn gearwurking mei
de "Vereniging van Friese Volksmuzikanten" (Tsjoch) yn septimber 1994.

Deze pagina is bijgewerkt op