16 FRIESE HITS BINGO!


1. Skűtsjesilen
De Sambrinco's

2. Simmermoarn
Mingd koar fan Beetstersweag

3. By it Frentsjerter keatsen
Selskip Tetman de Vries

4. Grousterweagen
Menamer Stimmen

5. Pake syn ark
Ritske Numan

6. De Boalserter merte
Mingd koar fan Beetstersweach

7. It stopljocht
De Sambrinco's

8. It Heitelân
It Snitser Kantate-Koar

9. It Dokkumer lokaeltsje
De Sambrinco's

10. De prakjes by de konjakjes
Selskip Tetman de Vries

11. Fryslân
Mingd koar fan Beetstersweachh

12. Lytse Bakker
Selskip Rients Gratama

13. Wâldsang
De Sambrinco's

14. Wy, wy litte us tael net faere
Mingd koar fan Beetstersweach

15. Fryske sang
Ritske Numan

16. Friezeliet (Wo die Nordseewellen)
It Grouster Koar


Philips 6343 236 (1970)
gedigitaliseerd: Fonos ST-29160 (2008)

Deze pagina is bijgewerkt op