RŪZJE WYN....

Lieten śt Fryslān sjongt


1 Te Maaie
Joop Veenstra

2 Wolkom oan é silderstiid
Roel Slofstra

3 It remt
Frederike Kleefstra

4 Breidzje
Meldije

5 Hup! sūpengroattenbrij
Jaap Louwes

6 It wite wiif
Meldije

7 Mimering
Roel Slofstra

8 See see do wiide see
Ankie van der Meer

9 Simmermoarn
Nanne Kalma

10 Oanspield
Ankie van der Meer

11 Drankliet
Joop Veenstra

13 It kacheltsje
Frederike Kleefstra

14 Famke ut tūzen
Nanne Kalma

15 Rūzje, wyn....
Meldije

16 Rūzje, wyn....
Meldije en solisten


OMROP FRYSLĀN (2000), AFŪK 001
Deze pagina is bijgewerkt op